Familie van Keulen

Ate

Ate (Piebes) de Boer

M

Moeder
Trijntje (Ates)
Relaties
Trijntje Sipkes
Grietje (Arjens) Pruiksma
Kinderen
Klaske (Ates) de Boer
Geeske (Ates) de Boer
Woudsend, deel 1 folio 67 verso
Boer, Ate Piebes de, Smallebrug
Kinderen:
IJke 13, Sipke 12, IJtje 9, Douwe 3
Huwelijksakte Doniawerstal, 1838
Man : Douwe Ates de Boer, oud 30 jaar, geboren te Smallebrugge, gemeente
Wymbritseradeel
Ouders: Ate Piebes de Boer en Trijntje Sipkes
Vrouw : Rigtje Harings Walinga, oud 25 jaar, geboren te Sneek
Ouders: Haring Walings Walinga en Antje Freerks Bokma
Datum : 15 december 1838, akte nr. 1


Wymbritseradeel, dopen, geboortejaar 1798, doopjaar 1798
Dopeling: Yke
Geboren op 31 januari 1798 in Indijk
Gedoopt op 25 februari 1798 in Indijk
Kind van Atte Piebes en Tryntje Sipkes

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : IEKE of IEKJE
Vader : ATE PIEBES
Moeder : TRIJNTJE SIPKES

Bron:
Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmaatboeken (DTBL)
Herv. gem. Woudsend, Ypecolsga, Indijk en Smallebrugge, doop 1609-1811
Inventarisnr. : DTB 887
Wymbritseradeel, huwelijken 1797
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 28 mei 1797 in Woudsend
Man : Atte Piebes afkomstig van Smallebrugge
Vrouw : Trientje Sipkes afkomstig van Dijken1819 Heeg, notaris W.�Steenbeek
Huurcontract
- Anne Douwes Ozinga, boer te Indijk, verhuurder
- Atte Piebes de Boer, huisman te Smallebrugge, verhuurder
- Auke Johannes Douma, huisman te Smallebrugge, verhuurder
- Pieter Eeltjes Bootsma, huurder

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 54007
Repertoirenr.: 40 d.d. 27 april 1819

Laatste update: 12-4-2004
1820 Heeg, notaris W.�Steenbeek
Koopakte
- Anne Douwes Ozinga, huisman te Indijk, verkoper
- Auke Johannes Douwma, huisman te Smallebrugge, verkoper
- Atte Piebes de Boer, huisman te Smallebrugge, koper

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 54007
Repertoirenr.: 17 d.d. 3 februari 1820

Laatste update: 12-4-2004
1820 Heeg, notaris W.�Steenbeek
Obligatie
Betreft een kapitaal van fl. 6.000
- Atte Piebes de Boer, huisman te Smallebrugge, schuldenaar
- Wigle Annes Visser, koopman te Heeg, schuldeiser

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 54007
Repertoirenr.: 18 d.d. 3 februari 1820
1843 Heeg, notaris G.�S.�Zijlstra
Benoeming voogd
- Atte Piebes de Boer te Smallebrugge
- Bauke Annes Visser te Heeg

Bron:
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 54021
Repertoirenr.: 26 d.d. 27 maart 1843

Laatste update: 12-4-2004
Boer Ate Piebes, Komt voor in de alphabetische Naamlijst van alle Contribuabelen in de Provincie Vriesland welke in de Directe Belastingen voor tenminste Tweehonderd Guldens in den jare 1821 zijn aangeslagen geweest, document jaar 1822 (2) alles (13)

Boer Atze Piebes, Hij wordt genoemd in een Alphabetische naamlijst der provincie Friesland als persoon die 200 gulden of meer in de beschreven middelen en Grondlasten moeten betalen in het jaar 1819 (2)

Boer de A. P. , Hij wordt vermeld in een document met te ontvangen bedragen van ingezonden declaraties met datum, mandaatnummer en bedrag enz. enz. jaar 1823 (2)

Boer de A. P. Onderwerp: de waarde van de grond die in erfpacht aan hem is afgestaan jaar 1825 (1)

Boer de A. P. te Smallebrug met 1 koe heeft begraven en dat hij daarvoor geen vergoeding heeft gehad enz. enz. een heel verhaal over het wel en wee van ook het veefonds enz. enz. jaar 1823 (7)

Boer de A. P. Wordt vermeld op
Wymbritseradeel, dopen, doopjaar 1771
Dopeling: Ate
Gedoopt op 17 november 1771 in Hommerts
Kind van Pybe Douwes en Tryntie Ates

Gestandaardiseerde namen (voornaam en patroniem):
Dopeling : ATE of AATJE
Vader : PIEBE DOUWES
Moeder : TRIJNTJE ATES