Familie van Keulen

Rienkje

Rienkje (Sydses)

M

Vader
Syds (Oebeles)
Relaties
Jacob (Douwes) Douma
Kinderen
Sieds (Jacobs) Douma
Elisabeth (Jacobs) Douma
Douwe (Jacobs) Douma
Jan (Jacobs) Douma
Auke (Jacobs) Douma
Gerben (Jacobs) Douma
Geert (Jacobs) Douma
Kantoor Dokkum 1829

Overledene : Rienskje Siedzes
Overleden op: 31 januari 1829
Wonende te : Anjum
Tekst:
moeder van Sieds, landbouwer Ee, Auke, landbouwer Morra,
Douwe, landbouwer Metslawier, Gerben, koopman, Geert,
landbouwer Nes/WDD, Jan en wijlen NN Jacobs Douma (vrouw
van Wytze Klazes Haaksma, koopman; moeder van Trijntje,
Klaas, gardenier, Rienskje, vrouw van Jan Taekes v.der
Herberg, wagenmaker en minderjarige Jakob Wytzes Haaksma).

Er behoorde onroerend goed tot de nalat
Oostdongeradeel, dopen, doopjaar 1747
Dopeling: Rienskjen
Gedoopt op 24 december 1747 in Anjum
Dochter van Syds Oebles en Aukje Klaases

Syds Oebeles, Oostdongeradeel
Plaats: Anjum
Omschrijving: boer
Gezin volw: 4 en kind: 4
Aanslag: 60-12-0
Verhoging: 7
Vermogen:
Bron: Oostdongeradeel, fol. 8