Familie van Keulen

Jan

Jan (Leenderts) van Keulen

M

Vader
Leendert (Jans) van Keulen
Moeder
Hendrica Kramer
Relaties
Petronella van Son
Verzoek fiool spelen en kat knuppen door Jan van Keulen.
19 sept 1772


(bovenschrift)
Fiat op ’t versogte mist geen
onordentelijkheide geschieden
actum op den huijs te bennebroek
den 19 sep 1772
Johannes Nutges
Heere van Bennebroek.
(/bovenschrift)

Aan de Weledel gebore Heer
J: Nuges Heere
van Bennebroek

Geeft met schuldige eerbiedigheijt en verpligting te
kennen J: v. Keulen woonagtig in ’t Regthuijs in
uw weledele heerlikheijt Bennebroek dat hij suppliant
willende inklineren op de aanstaande kermis
op de fiool te laaten speelen en de kat te laeten
knuppelen.

E dog wel wettende suppliant niet kan geschiede sonder
de gunstige toestemming van weledele soo
keert den suppliant sig tot u weledeel de goedheijd
geliefe te hebbe het voornoemde versoek op dese
onse aanstaande kermis te permiteren.

L Welk doende J. V. Keulen
Actum Bennebroek
Den 16 September 1772


Verzoek uitvoeren tapneering zwarte hond door Jan van Keulen

Zwarte hond. De Kempenaer
1772

Aan den Weledele Geborene
Heer Johannes Nutges
Heere van Bennebroek &:

Geeft met alle verschuldigde Eerbiedt en
onderdanigheidt te kennen Jan van Keulen
gewonne en Geboren binnen uwe weledele geoborenen voorsz.
Heerlijkhedt thans woonende in den Regthuijs
te Bennebroek van welke Herbergh gemelde
suppliant thans Pocesseur is geworden in hij
suppliant gemelde Herbergh op sloop heeft gekogt
met intentie om de tapneering daar inne
te exerceeren dog volkomen gersuadeert
sijnde dat de gemelde Neeringe aldaar niet
mach worden gedaan sonder uw welede geborene
gunstige toestemmingen.

Soo is’t dat hij meergemelde suppliant zich
dan mits deezen is keerende tot uwe weledele geborene
.... verzoekende dat hij in meer
gemelde Herbergh met uwe weledele geborene gunstige
toestemminge en volkomen approbatie
de tapneeringe aldaar mach excerceeren

Jan van Keulen