Familie van Keulen

Jan

Jan (Sybrens) Douma

M

Vader
Sybren (Oedses) Douma
Moeder
Geeske (Doekes) Prins
Relaties
Rinske (Jacobs) Kooistra
Kinderen
Fokeltje (Jans) Douma
Een week na de instituering, op 13 januari 1836 om precies te zijn, kreeg de locale veldwachter Jan Sybrens Douma opdracht om een oogje in het zeil te houden en alle aanwezigen te beboeten indien een bijeenkomst het maximum aantal van 20 overschreed. Hij weigerde, werd op staande voet ontslagen en sloot zich vervolgens aan bij de Afgescheidenen.

De eerste 5 leden van de Afgescheiden gemeente van Wanswerd - Birdaard waren:
bron: www.aldburdaard.nl

Algemene beschrijving
Historisch pand, behalve woonhuis was dit vroeger ook café, herberg en kerkzaal van de Nederlandse Protestanten Bond.

Datering
<1640 ontstaan door nieuwbouw.
--------------------------------------------------------------------------------

Historisch overzicht

Datum Straat of wijk, Plaats - Naam van het gebouw Gebruik
<1781
14 apr 1827 Wanswerd aan de Streek
1832 Huis en Erf
29 mei 1839 38, Wanswerd aan de Streek Huis en Erf
1853 café en herberg
26 jun 1855 Wanswerd aan de Streek Huis en Erf
1889 kerkzaal met woonhuis
1980 Mounewei 1, Woonhuis--------------------------------------------------------------------------------

Algemene beschrijving
Historisch pand, behalve woonhuis was dit vroeger ook café, herberg en kerkzaal van de Nederlandse Protestanten Bond.

Datering
<1640 ontstaan door nieuwbouw.
--------------------------------------------------------------------------------

Historisch overzicht

Datum Straat of wijk, Plaats - Naam van het gebouw Gebruik
<1781
14 apr 1827 Wanswerd aan de Streek
1832 Huis en Erf
29 mei 1839 38, Wanswerd aan de Streek Huis en Erf
1853 café en herberg
26 jun 1855 Wanswerd aan de Streek Huis en Erf
1889 kerkzaal met woonhuis
1980 Mounewei 1, Woonhuis

Kadastrale nummering

1832 Blija D480


--------------------------------------------------------------------------------

Historie van het pand
Gebouwd in 1730 volgens de muurankers. Het perceel is waarschijnlijk veel eerder bebouwd geweest, mogelijk al voor 1640. De achterste helft van het pand, het ingesprongen deel, werd in 1866 aangebouwd. Het huis was rond 1800 zeker niet zo groot of hoog als later, want de huurwaarde was ongeveer de laagste van de Mounewei. De tekening van Bulthuis laat ook maar een klein huisje zien, rechts van de poort.
De oudst bekende eigenaar/bewoner was Oeds Sybrens, in 1760 getrouwd met Lieuwkje Linses. Hij werd opgevolgd door zijn zoon Sybren, sedert 1783 getrouwd met Geeske Doekes Prins en bij zijn vader inwonende. Sybren nam de familienaam Douma aan. Sybren en Geeske zijn overleden in 1827. Toen nam hun zoon Jan Sybrens, getrouwd met Rinske Jacobs Kooistra het bedrijf over. De Douma's waren de beurtschippers van de Streek, ze hadden hun ligplaats ten westen van de brug. In 1853 kwam Yde Willems Bijleveld, getrouwd met Ytske Gerbens van der Schaaf hier wonen. Yde hield hier café en herberg en was tevens scheepstimmerman. In 1881, ruim vijf maanden na het overlijden van Ytske, hertrouwde Yde met Meiltje de Roo. Yde was 52 jaar en Meiltje 25 jaar. De familie vertrok in 1889 naar Kooten.
In 1889 werd Jitse Bottema, timmerman, getrouwd met Roelina Freerks Steenhuisen hier naar toegehaald door de Steenhuisens, als beheerder van 'De Bond'. Vanaf die tijd was de bovenzaal de plaats van samenkomst van de Nederlandse Protestantenbond. Hun dochter Niesjen heeft de zorgen voor het gebouw overgenomen tot haar overlijden in 1942. Ze bleef ongehuwd. Het huis werd toen ter beschikking gesteld aan Thomas Reitsma en zijn gezin, evacués uit IJmuiden. Hun dochter Gelbrigje (Gel) is getrouwd met Bauke Lippes van der Laan. Bauke was net als zijn vader schilder en vertrok met zijn vrouw naar IJmuiden, waar hij met succes een eigen schildersbedrijf begon.
Evert Alderts van der Werk heeft hier tot 1956 zijn laatste levensjaren gesleten, dicht bij de brug, de plek waar de oude mannen graag hun wijsheden lieten horen. Niet onvermeld mag blijven de laatste bewoner, intussen de meest bekende Burdaarder, Ruurd Wiersma. Hij heeft hier gewoond van 1956 tot 1964. Nu woont Dieuwke Del Grosso hier.
Vanaf 1887 is er bijna onafgebroken inwoning geweest aan de achterzijde van het huis, allemaal kort wonend (vermeld onder 1 achter). Onder andere hebben hier vijf jaar lang Jense Paulus Terpstra en Minke van der Veen gewoond met hun kinderen, tot ze verhuisden naar de Bourboomweg 27oud.


--------------------------------------------------------------------------------

Kadastrale filiatie

Datum Kad.nr. Artikel Post Eigenaar
<1781 Oeds Sybrens
14 apr 1827 Jan Sijbrens Douma
1832 D480 77 Jan Sijbrens Douma, schipper te Wanswerd