Familie van Keulen

Paulus

Paulus (Baukes)

V

Vader onbekend

Moeder onbekend

Relaties
Vroukjen (Hiddes)

Kinderen met Vroukjen (Hiddes)
Doutzen (Paulus)
Lidmatenboek Dantumadeel, 1756
Man : Paulus Baukes
Vrouw: Pytie Meinerts
Woonplaats: Dantumawoude
- In 1756 hij vertrokken naar Oostrum
- Op 14 mei 1752 belijdenis te Driesum

Wonseradeel, huwelijken 1746
Vermelding: Derde proclamatie op 24 april 1746 in Burgwerd
Man : Paulus Baukes afkomstig van Dantumawoude
Vrouw : Pietje Meinderts afkomstig van Hichtum
Opmerking : met attestatie naar Damwoude, zij heeft consent van haar vader
Meinert Wypkes, huisman, hij heeft een schriftelijk consent van
zijn vader Bauke Folkerts


Lidmatenboek Oostdongeradeel, 1759
Paulus Baukes
- Op 9 februari 1759 ingekomen van Damwoude