Familie van Keulen

Syds

Syds (Oebeles)

M

Moeder onbekend

Kinderen
Rienkje (Sydses)
Quotisatiekohieren 1749

Syds Oebeles, Oostdongeradeel
Plaats: Anjum
Omschrijving: boer
Gezin volw: 4 en kind: 4
Aanslag: 60-12-0
Verhoging: 7
Vermogen:
Bron: Oostdongeradeel, fol. 8

kind genoemd naar eerste vrouw:
Oostdongeradeel, huwelijken 1721
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 12 december 1721 in Anjum
Man : Syds Oebles afkomstig van Anjum
Vrouw : Riensk Jans afkomstig van Anjum

Oostdongeradeel, huwelijken 1739
Vermelding: Bevestiging huwelijk op 9 mei 1739 in Anjum
Man : Syds Oebles afkomstig van Anjum
Vrouw : Aukjen Clases afkomstig van Anjum