Familie van Keulen

Rudolph

Rudolph van Keulen

M

Vader
Pieter (Leenderts) van Keulen
Moeder
Petronella Maria Smeerzaal

Nalatenschap Rudolph van Keulen


No 148.

Op heden den EenenDertigsten december des jaars een duizend-achthonderd Een en Dertig, is voor ons Adolf van Wickevoort Crommelin, Vrederegter van het kanton Haarlem No2. noordelijk gedeelte des provincie Holland, geadsisteerd met onzen Griffier, gecompareerd Catharina Maria van Keulen, huisvrouw van en geadsisteerd met Hendrik van Gendt, Metselaar wondende alhier te Haarlem, in ons kanton; in hare kwaliteit als zuster van halven bedde en alzo en alzoo mede Erfgename der Nalatenschap - van wijlen Rudolph van Keulen gewoond hebbende in de gemeente Heemstede en aldaar op den Vier en Twintigsten Junij dezes Jaars zijnde overleden.

Dewelke in die relatie, met betrekking tot de door haar op den Twaalfden dezer Kantore van het Regt van Successie te Haarlem ingediende Memorie van aangifte der voorzeide Nalatenschap, in onze handen, bij Solemnelen Eede, heeft .... afgelegd de verklaring bij artikel dertien der Wet van den zeven-en-twintigsten December achtienhonderdenzeventien, tot het heffen eener Belasting onder de naam van Regt van Successie, voorgeschreven, na dat haar dezelve verklaring alvorens duidelijk was voorgelezen en Zij verklaard had die volkomen te hebben begrepen.
En is hiervan opgemaakt dit Proces Verbaal, 't welk de Comparante met ons en onzen Griffier na voorlezen, heeft geteekend, benevens gemelden haren Echtgenoot.

(handtekeningen)

Gratis geregistreerd te Haarlem, den Tweeden Januarij 1800 TWee en Dertig.
Deel 2 Folio dertig ro Vak 1