Familie van Keulen

Anthony (Teunis)

Anthony (Teunis) (Leenderts) van Keulen

M

Vader
Leendert (Jans) van Keulen
Moeder
Hendrica Kramer
Huur van moeder (slecht te lezen!)

Ik ondergeschreven Anthonie van
Keulen bekenne van mijnne Moeder
Henrica Kramer, weduwe Leenderd
van Keulen, gehuwd te Echten gelijk
dezelve bekend verhuurd te hebben, een
Huis, stal Erve, grashoek en overdekte
Kolfbaan; zijnde geapperpriceerd tot een
Herberg, in waar in tot gen. Affaire
ook werkelijk worde ....,
genaamd de Zwaan, en thans daar in gehouden
wordende, het Regthuis van Lisse met,
ende benevens ... vijftien Morgen Wei of
Weiland, liggende in de Lisserbroek.
Zijnde den Huurder alles ten vollen
bekend, en dus onnodig de belenders
nader te vermelden. En dat wil
voor den tijd van Vijf agtereenvolgende Jaa
ren ingaande deze van ’t Huis, Stal en is
ondermeer de primo Mei 1786, ein
digende ultimo April 1791 dit
met relatie tot beneomde 5. Morgen
Land, zal ingaan Kersmis 1785 en
eindigen Kersmis 1790. Door den Huurder
zal alle op gemelde Perceeln, worde éen Jaar
dan april (al dus mogende kenis geven) vermogen te .. zouden
dat als dan welk Perceel of Perceelen, aan
van ander alleen (bij vrijwille afstand van
den Huis af willen mogen verhuurd worden
of dat den verhuurser, aan zich zal mogen
worden gehouden.

A. v. Keulen

Afzien erfenis herberg vader Leendert ten gunste van Pieter van Keulen door Anthony van Keulen

Bij den mutuelen testamente van wijlen mjn vader en moeder op den 10 july 1772 voor den notaris Willem Jacobus Sennepart en getuijgen Alhier te Lisse gepassseert door ondergeteekende gemaakt en de besproken zijnde een gelijk regt met mijne broeder Anthony van Keulen, Op de herberg de Witte Zwaan cum annexis Alhier te Lisse Staande ende geleegen hebbe ik ondergeteekende uijt bysonderen consideratie voor mijnen opgemelde broeder en de ten behoeve en in faveure van hem Wel Willen Desisteren, van voorgemelde Keuze of regt aan mij bij bovengemelde dispositie testamentair besproken. Zo als ik ben Doende bij ... ten Welken zijnde en op dat daar van ten elken tijde zonder kunnen blijken Doende met mijne naamteeckening bekragtid hebben in Lisse den 8 December 1786

In 1795 wordt het nieuwe bestuur van de gemeente bepaald in Lisse (Bataafse vrijheid na bezetting door Napoleon). Anthony (Teunis) van Keulen is een van de ondertekenaars, ook vindt de ondertekening plaats in zijn herberg. (zoek in google boeken op: "teunis van keulen")