Familie van Keulen

Mechteld Maria

Mechteld Maria Reigers / Rijgers / Reygers

V

Vader onbekend

Moeder onbekend

Van het oude Doetinchemsche geslacht van of ten Holt (ook van den Holt geheeten) doen de beleeningen van het Bleek onder Rafelder (No. 100) ons niet minder dan acht generaties kennen. Volgens eene geslachtslijst dezer familie uit het midden der 18® eeuw kon zij destijds hare stamreeks bewijzen vanaf Willem then Holt, die op 2 Dec. 1610 testeerde en een zoon geweest van Hendrick van Holt, drost van Harderwijk in 1648, en een kleinzoon van Willem ten of van Holt, vermeld te Doetinchem in 1037. Uit bovengenoemde beleeningen blijkt echter, dat de stamreeks bewijsbaar kan worden opgevoerd tot Derick van den Holt, be-leend met het Bleek 30 Dec. 1477 en dat de volgende vier generaties waren : Hertger (bel. 1493), Willem (bel. 1617), Harthger (bel. 1661) en Willem (bel. 1577), met wien wij bij den hierboven genoemden testateur van 1610 beland zijn. Van een gelijknamigen nazaat van laatstgenoemde is sprake onder do n™ 68 en 71. Deze Willem van Holt, fvóór 20 Jan. 1668, echtgenoot van Mechtelt Maria Reygers, wordt in den index ten onrechte geïdentifi-ceerd met Dr. Willem Hsrtgersz. van Holt, die 14 Oct. 1696 zijn testament liet goedkeuren (zie nr100), hoewel hij in werkelijkheid diens oom geweest zal zijn. Dit echtpaar van Holt-Reygers had volgens genoemde beleeningen eene dochter Theodora, weduwe Molisson, welke laatste tot zoon en leenvolger had Jonker Georgh de Mollisson, die volgens n° 71 bij zijne beleening op 1 1 Januari 1687 nog onmondig was, weshalve Dr. Hendrick Schaep als huider optrad (idem bij n° 68). De volgende inschrijving — ruim vijf jaren later — luidt: Jonker Georgh Wilhelm de Mollisson, mondig, doet zelf den eed, 1692 Mei 7. Hieruit blijkt wel ten duidelijkste, dat Georgh en Georgh Wilhelm de M. een en dezelfde persoon waren. Blijkens No. 71 werd hij 12 Juli 1713 opgevolgd door Wendelina Gudula van Hout, douairière van den overste Erskin, die aldaar „erfgename" heet van den overste Georghe Wilhelm de Mollisson. bron knggw.nl