Familie van Keulen

Leendert van Keulen verhuist naar Heemstede.

Vanuit Heemstede terug in de tijd naar Hasselt Overijssel

Een van de zoons van Leendert Jans, Jan Leenderts, verhuist in 1708 naar Meppel. Leendert is glazenmaker. Zijn zoon Leendert Jans duikt uiteindelijk op in Heemstede waar hij trouwt met Hendrika Cramer. Leendert Jans van Keulen is herbergier in verschillende herbergen in Heemstede en omstreken. Een groot deel van zijn nakomelingen heb ik ontvangen van Sophie Marie Bruijn - van Keulen en Ruud van der Weele en opgenomen in de stamboom.

1. Hendrik Coenraad van Keulen
Geboren op 7-5-1899 in Haarlem en overleden op 27-8-1964 op 65 jarige leeftijd in Haarlem.

Het gezin van Keulen met oma Straetemans en partner.
Het gezin van Keulen.Trouwen2. Willem Hendrik Coenraad van Keulen
Geboren op 6-11-1868 in Heemstede en overleden op 22-1-1955 op 86 jarige leeftijd in Haarlem.Vertrek uit het Luthers weeshuis
Willem Hendrik Coenraad van keulen is overleden 22-01-1955
in Haarlem om 22.00 uur.-op de Wagenweg.
oud zes en tachtig jaar-geboren te Heemstede-gehuwd geweest met
Grietje Dijksterhuis-zoon van Willem van Keulen en Johanna Petronella
Hirdes-beiden overleden-getuigen Gijsbertus van Andel 67 jaar-aan-
spreker-
3. Willem (Pieters) van Keulen
Geboren op 15-9-1824 in Heemstede en overleden op 25-7-1884 op 59 jarige leeftijd in Haarlem.
Willem van Keulen is overleden 25-07-1884 te Haarlem
namiddags ten een ure-aan het Gasthuisvest nr.47-
geboren te Heemstede-in de ouderdom van 59 jaar-
weduwnaar van Johanna Petronella Hirdes-zoon van
Pieter van Keulen en Elisabeth Theodora van der Toorn
beiden overleden-getuigen Rinse Hars-46 jaar-huis-
meester en Johannes Franciscus Leonardus Le Roij-
55 jaar-poortier-bekende van de overledene-akte 676.
4. Pieter (Pieters) van Keulen
Geboren op 27-5-1794 in Heemstede en overleden op 26-8-1854 op 60 jarige leeftijd in Heemstede.
Pieter van Keulen Snr. is overleden 26-08-1854
te Heemstede-s`avonds ten half negen-in de
ouderdom van zestig jaren-bloembinder-
weduwnaar van Elisabeth Theodora van der
Toorn-zoon van Pieter van Keulen en Elisabeth
Taaij-getuigen Pieter van Keulen Jnr.-timmermans-
knecht-37 jaar-zoon van de overledene-Jan van
der Meer-aanspreker-49 jaar-bekende.
5. Pieter (Leenderts) van Keulen
Geboren op 21-8-1757 in Bennebroek en overleden op 6-5-1815 op 57 jarige leeftijd in Heemstede.

Acte van Voogdij en Executeurschap Pieter van keulen 28 Julij 1796

Op heeden den 28 julij 1796
compareerde voor mij Willem Dolleman
openbaar Notaris bij den Hove van
Holland geadmitteert te Heemstede
residerende en voor de natenoeme
getuijgen:
Den burger Pieter van Keulen
weduwnaar van Elisabeth Johanna
Taaij,casteleijne in de Herberg het
Wapen van Heemstede alhier op het
Dorp,mij Notaris bekend.
En de verklaarde hij Comparant bij
deesen op zijn overlijden te verzoeken
en aan te stellen Tot excecuteurs
zijner nalatenschap ,directrices van
sijn sterffhuijs en begraving en omme
sijn Boedel en Nalatenschap to
Effenheid en liquiditeit te brengen
mits gaders nog zoo voor zig als uijt
kragte van de magt aan Hem bij den
testamente door hun en zijn overledene
huijsvrouw boven genoemd Elisabeth
Johanna Taaij op den 15 Augustus
1792 ten overstaan van mijn Notaris
en getuijgen alhier gepasseerd gegeven
en verleend tot voogden over zijne
minderjarige erfgenamen ab intestato
En tot administrateurs der zelver
soo vaderlijke als moedeederen
zijn broeder Anthonie van Keulen
wonende te Lisse,zijn behuwde broeder
de Heer Paulus Taaij wonende te
Amsterdam en zijn behuwd broeder
Leendert Boon wonende te Bennebroek.

Gevonden en Verleenende hij comparante
aan de zelver zodanigen ampele generale
en speciale last,magt en Authoriteijd
als tot die commissien vereijst of te na
rechten gegeven kan worden en wel
Speciaal mede de magt van adsumptie,
surrogatie en substitutie tot den uit
eijnde van gedachten commissie toen
en dat alleeen bij acte,notariaal sonder
Eenige qualificatie van den
Rechter nodig te hebben.

Alles en in allen gevalle met seclusie
van de weeskamer en gerechte dezer
Heerlijkheijd mits gaders van de plaatse
daar hij comparant koomen te overlijden, goederen
gelegen off minderjarige woonagtig
zullen mogen zijn.
Gepasseerd te Heemstede voornoemd
Present Jan Vermeer en Pieter Kluijt
als getuijgen.

(handtekeningen)

Pieter van Keulen
Jan Vermeer
Pieter Kluijt
Willem Dolleman
Notaris.

Het Wapen van Heemstede nu


6. Leendert (Jans) van Keulen
Geboren op 23-1-1718 in Meppel en overleden op 14-08-1772 op 54 jarige leeftijd in Lisse.
plaatsen boog

Scannen 0013.pdf Afzien erfenis herberg vader Leendert ten gunste van Pieter van Keulen door Anthony van Keulen


Bij den mutuelen testamente van wijlen mijn vader en moeder op den 10 july 1772 voor den notaris Willem Jacobus Sennepart en getuijgen Alhier te Lisse gepassseert door ondergeteekende gemaakt en de besproken zijnde een gelijk regt met mijne broeder Anthony van Keulen, Op de herberg de Witte Zwaan cum annexis Alhier te Lisse Staande ende geleegen hebbe ik ondergeteekende uijt bysonderen consideratie voor mijnen opgemelde broeder en de ten behoeve en in faveure van hem Wel Willen Desisteren, van voorgemelde Keuze of regt aan mij bij bovengemelde dispositie testamentair besproken. Zo als ik ben Doende bij deezen ten Welken zijnde en op dat daar van ten allen tijde zonder kunnen blijken Deeze met mijne naamteeckening bekragtid hebben in Lisse den 8 December 1786

De geleerde oude man nu


geleerde man
Uit heerlijkheden no 116 april 2003 op site hv-hb.nl

Midden 18e eeuw deed zich iets opvallends voor. De toen erg bekende en gewaardeerde schepen Leendert van Keulen werd in 1750 hospes van de herberg De Geleerde Man aan de Rijksstraatweg. Zijn invloed op het College van Schout en schepenen was blijkbaar zo groot, dat het Regthuis, de Regtkamer, werd verplaats naar De Geleerde Man. Een kwestie van vriendjespolitiek, zeggen we nu.

De adreswijziging duurde echter niet lang. Leendert van Keulen kocht in 1754 De Swarte Hondt en ging die herberg exploiteren. Voor schout en schepenen aanleiding om weer te verhuizen en wel terug naar De Swarte Hondt. Deze situatie duurde geruime tijd voort. De zoon Jan van Keulen, die een aantal jaren de functie van hospes van zijn vader Leendert had over genomen, noemde de herberg een tijd lang Het Wapen van Bennebroek. Pas toen er ernstige onenigheid ontstond over de huurprijs van de Regtkamer, dat was eind 1853, werd het huurcontract met De Swarte Hondt verbroken. De toenmalige hospes Jan van Donselaar, had al geruime tijd aangedrongen op verhoging van de huur voor de Regtkamer. Toen het gemeentebestuur slechts zeer ten dele aan zijn eis wilde voldoen, weigerde hij in december 1853 het huurcontract per 1 januari 1854 te verlengen. Het bestuur van de gemeente kwam toen
met onmiddellijke ingang als 't ware op straat te staan. Gelukkig stelde A de Breuk, die de kleine buitenplaats Bagatelle bewoonde, een kamer ter beschikking. De zetel van de gemeente zou daar kunnen blijven tot een meer definitieve huisvesting zou zijn gevonden.
7. Jan (Leenders) van Keulen
Geboren in het jaar 1681 in Hasselt, overleden in Meppel?.

Lidmaat Meppel

Meppel, tijdens de Kerkeraadsvergadering van 30 Maart 1709 tot lidmaat werd aangenomen Jan Van Keulen.
8. Leendert (Jansz) van Ceulen / Keulen
Overleden in het jaar 1706 in Hasselt.

Glazenmaker

In het archief van de stad Hasselt zijn nog veel oude rekeningen te zien van al het verf en glazenmakerswerk dat Leendert heeft uitgevoerd.
nota leendert

Hypotheses
Mogelijk is deze Leendert van Keulen dezelfde als deze Leendert. We weten dat deze Leendert van Ceulen een jaar voordat het eerste kind van deze Leendert wordt geboren nog in Anholt woont. Zijn broer Aelbert is verhuisd naar Leiden en zijn zus Regina naar Amsterdam. Dus een eventuele verhuizing van Leendert is niet ondenkelijk.

De tante van deze Leendert van Ceulen (Jannigje Kock) laat een erfenis na in Amsterdam. Eén van de erfgenamen, naast leden van de familie Kock, is Regina van Ceulen, de dochter van Leendert van Ceulen uit Hasselt. Dus er is een duidelijk verband tussen deze twee families. Daarnaast is de oom van deze Leendert glazenmaker in Doetinchem. Het gaat hier om Willem Kock, die ook gildemeester is. Mogelijk is Leendert leerjongen geweest bij Willem? Net als onderstaande jongen? Deze is twee jaar ouder dan Leendert.

Willem_Cock_hoofdschatting.png
bron: hoofdschatting Doetinchem 1652


Een alternatief is een afstamming van Jan Jansz Glasemaecker. Deze hypothese draait om het beroep glazenmaker. Rond 1650 zijn er in Hasselt drie glazenmakers: Jan Jansz, Christiaan Jansen en Wycher van Russel. Leendert zou dan een kind van de in 1618 geboren zoon van Jan Jansz Glasemaecker, ook een Jan Jansz, kunnen zijn. Omdat doopgegevens uit Hasselt uit de periode rond de geboorte van Leendert ontbreken is dit niet aan te tonen. Beide Jan Jansz'en gebruiken de naam 'van Ceulen' verder niet.

In de burgerboeken is verder ook niets te vinden. In de periode dat Leendert binnen is gekomen werd niet alles geregistreerd vanwege oorlogen.

Soldaat
In de doopboeken van Hasselt wordt verder nog maar één Lenaert Jans gedoopt. Dat is op 23-4-1628. De vader is Jan Lenaers, sold en Grietien Jans. Dit is een mogelijkheid, alleen komt de Lenaert Jans verder niet voor in de boeken en is een eerste kind op 40 jaar vrij laat. Aannemelijker is dat deze Jan Lenaers als soldaat doorgetrokken is en niet de vader is van onze Leendert Jans.