Familie van Keulen

Wicher Jans van Keulen verhuist naar Woudsend.

Van Leeuwarden terug in de tijd naar Hasselt Overijssel

De naam van keulen zal ver in het verleden haar oorsprong vinden in de stad Keulen. Met het onderzoek zijn we nog niet zover dat we hier zijn aanbeland. Deze pagina begint met mijn Opa Sybolt van Keulen en volgt telkens de naam van Keulen. Dit betekent bijzonder genoeg dat we niet alleen in een mannelijke lijn teruggaan in de tijd, maar aan het begin van de 18e eeuw een sprong maken, waarin de naam 'van Keulen' wordt overgegeven van moeder op zoon.

1. Sijbolt (Sybolt) van Keulen
Geboren op 25-3-1919 in Echten en overleden op 22-2-1993 op 73 jarige leeftijd in Leeuwarden.

Puber

Blijkbaar was Sybolt een echte puber en kreeg hij ruzie met een veehouder in Wanswerd. Zijn vader wieger was op dat moment ingehuurd als knecht bij een boer in Wanswerd.
mishandeling
In het begin van hun huwelijk woonden zij eerst op de bovenverdieping van het ouderlijk huis op Schilkampen 19I (ook 19A) te Leeuwarden. Het gehele huis werd later bewoond door broer Johannes & Pietje Runia met hun beide kinderen Wieger en Alie.

In het begin van de jaren 50 is het gezin verhuisd naar Boomgaardstraat 6 in Leeuwarden.

trouwen sybolt en anneke
sybolt anneke en drie broertjes
sybolt anneke reaklif
sybolt anneke op straat
sybolt en anneke
2. Wieger van Keulen
Geboren op 25-2-1888 in Woudsend en overleden op 28-11-1958 op 70 jarige leeftijd in Leeuwarden.
Militie
Wieger zit meer dan 12 jaar in militaire dienst. Hiervan was over het algemeen een jaar tot anderhalf jaar 'echte diensttijd' en waren de overige jaren op afroep met een aantal herhalingstrainingen. Met de eerste wereldoorlog en de mobilisatie in augustustus 1914 (die 4 jaar duurde) zal dat iets meer zijn geweest.

Miltieregisterwiegervkeulen.png


Brand

Na een brand veroorzaakt door zoon Bartholomeus wordt de boedel van de boerderij verkocht en gaat Wieger op zoek naar een eigen plek.
boelgoed wicher van keulen na brand

In 1919 koopt hij een huis in Echten van Sipke Hulzinga. Sipke Hulzinga blijft na de verkoop in de helft van het huis wonen.

1919 Langweer Notaris Faber Inv. nr. 074114 rep.nr. 3503 d.d. 2-5-1919. Betreft een koopakte voor een dubbel woonhuis met schuur, hieming en tuintjes ten noorden van en aan de Grindweg te Echten, Kad. Gem. Oosterzee sectie B nr. 2303 geheel en 2304 en 1630 beiden gedeeltelijk; samen groot ongeveer 9 are 82 ca. voor de prijs van f. 5.500,-

1919 Heeg Notaris Mulder Inv.nr. 054107 rep.nr.2198 d.d. 7-6-1919. Betreft Hypothecaire lening t.b.v. f. 5.500,-

Hypotheekgever (is geldlener-schuldenaar) Wieger van Keulen te Echten.
Hypotheeknemer (is geldgever) is Jan van der Meer te Hommerts (voorheen veehouder te Hartwerd)

Onderpand: "een dubbel woonhuis met schuur, hieminge en tuintjes, ten noorden van en aan de Grindweg te Echten; kad. Gem. Oosterzee sectie B nr. 2303 geheel en nr. 2304 en 1630 beiden gedeeltelijk, samen ter grootte van...."

In deze acte is ongeveer 1/3 van een pagina doorgehaald waar de tekst betrekking had op borgstellingen door de vader van Wieger van Keulen, zijnde Bartholomeüs Wichers van Keulen, veehouder te Woudsend en zijn schoonvader Wijbren Klazes Jaarsma, zonder beroep te Heeg die beiden als borg hoofdelijk aansprakelijk zouden zijn bij in gebreke blijven van Wieger van Keulen. Deze borgstelling bleek dus niet nodig, Wieger kon het alleen af.

Deze 'pleats aan de Grindweg te Echten ging in 1926 in vlammen op. Wieger & Afke met hun kinderen stonden, evenals oude pake Hulzinga (zie foto) die bij hen inwonend was, allemaal op straat.
sipke hulzinga na de brand
Volgens Pier W. van Keulen werd deze brand door hem veroorzaakt, door spelen met lucifers net voor het warm eten. Tijdens het middageten zag een ander kind van het gezin, door een zijraam de rookontwikkeling van de brand.
Brand


Het was de 2e boerderij van Wieger en Afke die in Echten in vlammen opging door toedoen van één hunner eigen kinderen. De eerdere boerderijbrand werd veroorzaakt door hun oudste zoon Bartholomeüs.


wieger en afke 2
3. Bartholomeüs van Keulen
Geboren op 2-10-1851 in Woudsend en overleden op 26-10-1930 op 79 jarige leeftijd in Woudsend.

Boerderij in Woudsend

Bartholomeüs had een boerderij in Woudsend die later is afgebroken. Oane van Keulen is in Woudsend op onderzoek geweest om de plek van de boerderij te vinden:

"In Woudsend heb ik in de nabijheid van de plaats waar die boerderij moet hebben gestaan een man ondervraagd die er bij in de buurt woonde (ouder iemand) over de vroegere situatie. Hij wees de plaats waar de boererij heeft gestaan en wist ook dat Wieger en Boukje van Keulen er op geboerd hebben.

Dat was dus na Johannes Bartholomeus en Aaltje Miedema (Piers vrouw en weduwe) Wieger was een zoon van Pier Bartholomeus (Pier was een broer van pake Wieger "van Schilkampen") .

Het is nu in Woudsend onherkenbaar door alle veranderingen. De Wegsloot liep vanaf Ypecolsga (een paar km.buiten Woudsend) langs de weg Op 'e Romte, met de molen Het Lam, naar het oosten, dus naar Woudsend en boog dan linksaf naar de bewuste boerderij langs de Waechswâl.

De weg daar aan de rechterzijde van de Wegsloot heet Waagswal/Waechswâl. Aan de linkerzijde van de Wegsloot, dus de Wegslootswal, was heel vroeger niet bebouwd. Het waren graslanden.

Door die landerijen was een voetpad naar Heeg. (met diverse overzetten/pontjes.) Later kwam daar een Lijnbaan, een schuur en een boerderij. Er is nu een straatnaam: Lijnbaan. Op die oever stond dus ook de boerderij. De wegsloot is geheel verdwenen, er zijn nu Jachthavens en nieuwbouwwijken."

De boerderij rond 1900
wegsloot woudsend
woudsend-2832017.jpg
De boerderij na het dempen van de wegsloot.
woudsendboerderij2.jpg
De boerderij in de jaren 60 klaar voorde afbraak.
boerderij bart van keulen
Advertentie afbraak:
advertentie afbraak boerderij

Huur van een weiland.
weiland bvk2

Vanuit de archieven van Tresoar


1917 Bolsward, notaris P. A. Bruinsma
Provisionele en finale toewijzing
Betreft de verkoop van land te Indijk en Woudsend, koopsom fl. 21.141
- Taeke Taekes Popma te Bolsward, verkoper in kwaliteit
- Jelle Hendrik Flierman te Bolsward, verkoper in kwaliteit
- Tjitte Feddes de Wolf te Indijk, koper
- Rients Tjittes Huitema te Molkwerum, koper
- Sipke Fongers Hylarides te Ypecolsga, koper
- Bartholomëus van Keulen te Woudsend, koper

Bron : Tresoar
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 17099
Repertoirenr.: 145 en 158 d.d. 10 oktober 1917


1909 Heeg, notaris R. Mulder
Gemeente: Wymbritseradeel
Koopakte
Betreft de verkoop van een huis en erf te Woudsend, koopsom fl. 800
- Hendrik Velzen te Woudsend, verkoper
- Bartholomeus van Keulen te Woudsend, verkoper
- Diedert Schilstra te Woudsend, verkoper
- Christelijke Bewaarschoolvereniging te Woudsend, koper

Bron : Tresoar
Toegangsnr. : 26
Inventarisnr.: 54096
Repertoirenr.: 525 d.d. 8 juni 1909
4. Wicher (Jans) van Keulen
Geboren op 5-7-1801 in Zwartsluis en overleden op 22-1-1878 op 76 jarige leeftijd in Wymbritseradeel.
5. Jannes (Wichers) van Keulen
Geboren op 21-04-1771 in Zwartsluis en overleden op 8-12-1852 op 81 jarige leeftijd in Zwartsluis.
6. Wicher (Leenderts) van Keulen
Geboren in het jaar 1738 in Zwartsluis en overleden op -6-1794 op 56 jarige leeftijd in Zwartsluis.
7. Leendert (Wichers) van Keulen
Geboren op 31-1-1712 in Koevorden en overleden op -10-1777 op 65 jarige leeftijd in Zwartsluis.
8. Geertruijt (Leenders) van Keulen
Geboren in het jaar 1677 in Hasselt en overleden in het jaar 1771 op 94 jarige leeftijd in Zwartsluis.
1727 schuldbekentenis van 100 gulden onder hypotheekstelling huis naast het kerkhof in de fortresse Zwartsluis.. Scan 95, kan zelf niet schrijven en ondertekent met een kruisje.


Overlijdensdatum

Geertruijt Leners, vrouw van Meijndert Leenderts wordt begraven op 20-12 1771. Geertruijt is dan ver in de 90. Meindert heeft ondertussen al een buitenechtelijke relatie en een zoon met zijn vriendin. Direct na het overlijden van Geertruijt trouwt hij met haar.
9. Leendert (Jansz) van Ceulen / Keulen
Overleden in het jaar 1706 in Hasselt.

Glazenmaker

In het archief van de stad Hasselt zijn nog veel oude rekeningen te zien van al het verf en glazenmakerswerk dat Leendert heeft uitgevoerd.
nota leendert

Hypotheses
Mogelijk is deze Leendert van Keulen dezelfde als deze Leendert. We weten dat deze Leendert van Ceulen een jaar voordat het eerste kind van deze Leendert wordt geboren nog in Anholt woont. Zijn broer Aelbert is verhuisd naar Leiden en zijn zus Regina naar Amsterdam. Dus een eventuele verhuizing van Leendert is niet ondenkelijk.

De tante van deze Leendert van Ceulen (Jannigje Kock) laat een erfenis na in Amsterdam. Eén van de erfgenamen, naast leden van de familie Kock, is Regina van Ceulen, de dochter van Leendert van Ceulen uit Hasselt. Dus er is een duidelijk verband tussen deze twee families. Daarnaast is de oom van deze Leendert glazenmaker in Doetinchem. Het gaat hier om Willem Kock, die ook gildemeester is. Mogelijk is Leendert leerjongen geweest bij Willem? Net als onderstaande jongen? Deze is twee jaar ouder dan Leendert.

Willem_Cock_hoofdschatting.png
bron: hoofdschatting Doetinchem 1652


Een alternatief is een afstamming van Jan Jansz Glasemaecker. Deze hypothese draait om het beroep glazenmaker. Rond 1650 zijn er in Hasselt drie glazenmakers: Jan Jansz, Christiaan Jansen en Wycher van Russel. Leendert zou dan een kind van de in 1618 geboren zoon van Jan Jansz Glasemaecker, ook een Jan Jansz, kunnen zijn. Omdat doopgegevens uit Hasselt uit de periode rond de geboorte van Leendert ontbreken is dit niet aan te tonen. Beide Jan Jansz'en gebruiken de naam 'van Ceulen' verder niet.

In de burgerboeken is verder ook niets te vinden. In de periode dat Leendert binnen is gekomen werd niet alles geregistreerd vanwege oorlogen.

Soldaat
In de doopboeken van Hasselt wordt verder nog maar één Lenaert Jans gedoopt. Dat is op 23-4-1628. De vader is Jan Lenaers, sold en Grietien Jans. Dit is een mogelijkheid, alleen komt de Lenaert Jans verder niet voor in de boeken en is een eerste kind op 40 jaar vrij laat. Aannemelijker is dat deze Jan Lenaers als soldaat doorgetrokken is en niet de vader is van onze Leendert Jans.